Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1) Rekisterinpitäjä

Evifin Oy Yhteystiedot: Ojalanpelto 5A5 08680 Lohja

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa: Evifin Oy / Per Lindberg Ojalanpelto 5A5 08680 Lohja 040-703 1982 per.lindberg@evifin.fi

2) Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat asiakkaat, potentiaaliset yritysasiakkaat sekä suostumuksen antaneet henkilöt.

3) Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella

 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Asiakassuhteen hoitaminen

 • Palveluistamme sekä tuotteistamme kertominen

4) Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri voi sisältää seuraavat tiedot: Yhteystiedot:

 • Nimi

 • Osoite

 • Sähköposti

 • Puhelinnumero

 • Asiakastiedot

 • Tiedot ostetuista sekä toimitetuista tuotteista ja palveluista

5) Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@evifin.fi

 • Tarkastusoikeus Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

 • Oikeus tietojen oikaisemiseen Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

 • Vastustamisoikeus Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

 • Suoramarkkinointikielto Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

 • Poisto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

 • Tietojen siirto Asiakas voi pyytää tietojen siirtoa toiselle rekisterinpitäjälle.

 • Suostumuksen peruuttaminen Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

 • Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

 • Valitusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6) Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: - Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä - Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

7) Tietojen luovutukset ja siirrot kolmansiin maihin

Evifin Oy käyttää alihankkijoita ja muita yhteistyökumppaneita asiakastietojen käsittelyssä, sekä tilausten toimittamisessa ja tässä yhteydessä asiakastietoja käsitellään hallitusti ja rajoitetusti myös EU-/ ETA-alueen ulkopuolella. Evifin Oy huolehtii, että EU-/ ETA-alueen ulkopuolella tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn on laillinen siirtoperuste ja suojatoimenpide henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi. Yleisimmät Evifin Oy käyttämät suojatoimenpiteet ovat: Euroopan komission päätös kyseisen maan tietosuojan tason riittävyydestä (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679, 45 artikla) Euroopan komission antamien tietosuojaa koskevien vakiolausekkeiden käyttäminen (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679, 46.2c artikla).

8) Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

9) Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10) Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

11) Tietojen säilytys ja hävittäminen

Evifin Oy säilyttää antamasi tiedot, turvallisesti ja suojattuina, asiakassuhteen säilymisen ajan, mukaan lukien tavarantoimittajien antaman takuuajan, joka yleensä on yksi vuosi. Tilaus- laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään turvallisesti. Varmuuskopioidut tiedot hävitetään kopioiden hävittämisen yhteydessä, kolmen kuukauden sisällä siitä, kun ne on poistettu rekisteristä.

12) Evästeiden käyttö

Kävijän niin hyväksyessä, käytämme evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua ja jotka talletetaan käyttäjän tietokoneelle. Evästeiden voimassaoloaika on rajattu, eikä niistä ole vahinkoa käyttäjän koneelle. Saatamme tallentaa käyttäytymistäsi Evifin Oy:n sivuilla, tarjotaksemme parhaan mahdollisen kokemuksen.

13) Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on asianmukaisesti suojattu palomuureilla, virustorjunnoilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä säilytetään sähköisessä muodossa ja tallennusmediat ovat kryptattuja.